Regulamin

REGULAMIN

członka Klubu Akademii Sztuk Walki Jonkowo

1.    Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo oraz zasad bezpieczeństwa na sali treningowej.
2.    Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
3.    Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklaracje członkowską oraz posiadać zgodę rodziców ( dotyczy osób niepełnoletnich ), zgodę lekarza i podpisane oświadczenie uczestnika wraz z rodzicami lub opiekunem prawnym.
4.    W przypadku utajenia przed lekarzem dopuszczającym do treningu  chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice ).
5.    Wysokość składek członkowskich: miesięczna składka członkowska dla sekcji Karate wynosi 70 zł.(+ ubezpieczenie 30 zł jednoraowa składka roczna)
6.   Gdy na zajęcia przychodzi więcej niż jedna osoba (rodzina), to opłata za dwóch członków rodziny wynosi łącznie 140 zł, a każdy kolejny członek rodziny ćwiczy bezpłatnie.
7.   Z opłacenia składek zwalnia sie osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
9.  W miesiącach lipiec-sierpień składki członkowskie nie będą pobierane
10.  Do 10 dnia każdego miesiąca należy opłacić składkę członkowską .
11.  Nie opłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 20 dnia danego miesiąca powoduje zawieszenie praw członkowskich do czasu  uregulowania opłat.
12.  W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek klubu nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez Klub.
13.  Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w miesiącu, nie będzie zmniejszana z tytułu zawieszenia praw członka klubu lub nieobecności na zajęciach z innych przyczyn.
14. Nie opłacenie składki członkowskiej przez okres 2 miesięcy , powoduje automatyczne skreślenie z listy członków.
15. Zajęcie I – go miejsca w Mistrzostwach Polski przez  zawodnika zwalnia go z płacenia składek przez okres jednego roku.
16. Zajęcie II – go i III – go miejsca w Mistrzostwach Polski zwalnia zawodnika z płacenia składek przez okres 6 miesięcy.
17. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka na rzecz UKS Akademia Sztuk Walki Jonkowo powstałych w związku z udziałem w treningach i turniejach oraz imprezach organizowanych przez ASW Jonkowo.
18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione wartościowe przedmioty
m.in.  telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię, zegarki, ubrania.

PAMIĘTAJ!!!
JAKO CZŁONEK AKADEMII SZTUK WALKI JONKOWO godnie reprezentuj Klub w życiu codziennym, w szkole, w domu, wśród znajomych, przyjaciół i rodziny stosując się do przestrzegania niżej wymienionych zasad:
– będę przestrzegał zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywał się od gwałtowności;
– nie będę stosował sztuki walki karate poza salą treningową (np. w szkole, na ulicy, podwórku);
– nauczone umiejętności karate wykorzystam tylko i wyłącznie w samoobronie własnej lub innej osoby;
W przypadku złamania i niedostosowania się do wyżej wymienionych zasad mam świadomość, iż wiązać się to będzie z zawieszeniem w prawach członka ASW Jonkowo tj. zakazem uczestnictwa w treningach, a w ostateczności skreśleniem z listy członków Klubu.